งานแนะแนว กศน.เขตคลองเตย : e-Studentloan สำหรับผู้กู้ กยศ. กศน.

 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มุ่งสร้างโอกาสทางการศึกษาโดยสนับสนุนค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และ ค่าครองชีพ แก่นักเรียน นักศึกษาที่มีความจำเป็นตั้งแต่ระดับมัธยมปลายสายสามัญและสายอาชีพ อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา โดยไม่คิดดอกเบี้ยระหว่างศึกษาอยู่ และจะต้องชำระเงินคืนหลังจากจบการศึกษาแล้ว 2 ปี โดยกองทุนฯ จะคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี ระยะเวลาผ่อนชำระคืนทั้งสิ้นไม่เกิน 15 ปี

 

ศึกษาข้อมูลเการสมัคร กยศ 

คุณสมบัติที่สำคัญของผู้มีสิทธิ์กู้ยืม

รายได้ของบิดามารดาหรือผู้ปกครองของผู้กู้ รวมกันไม่เกิน 200,000 ต่อปี

เป็นผู้มีสัญชาติไทย

ศึกษาที่สถาบันการศึกษาในประเทศไทย

ไม่เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาใด ๆ

ไม่เป็นผู้ทำงานประจำในระหว่างศึกษาเล่าเรียน

เป็นผู้มีผลการเรียนดี


เอกสารอื่น ๆ ที่ต้องเตรียมมามีอะไรบ้าง ?

เอกสารที่ต้องเตรียมมีทั้งเอกสารของนักศึกษาผู้กู้ ของบิดา มารดา
( หรือผู้ปกครอง ) และของผู้รับรองรายได้ ได้แก่ 
 
4.1 เอกสารของนักศึกษาผู้กู้
รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป                       สำเนาทะเบียนบ้าน
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                         ใบแสดงผลการเรียนในปีการศึกษาที่ผ่านมา
สำเนาสัญญาที่เคยกู้ (กรณีที่เคยกู้มาก่อน)       สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ( กรณีที่เคยกู้มาก่อน )

4.2 เอกสารของบิดา มารดา ( หรือผู้ปกครอง )
สำเนาทะเบียนบ้าน
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ
สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี                  สำเนาใบมรณะบัตร ( กรณีถึงแก่กรรม )
สำเนาใบสุทธิพระ ( กรณีบวชเป็นพระ )     สำเนาใบหย่า ( กรณีหย่าร้าง )
หนังสือรับรองสถานภาพ ( กรณีบิดา มารดา แยกกันอยู่โดยมิได้จดทะเบียนหย่า )
สลิปเงินเดือน ( ฉบับจริง ) กรณีบิดามารดาเป็น ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจหรือทำงาน บริษัท และ มีสลิปเงินเดือนทั้ง 2 คน ไม่ต้องกรอกแบบฟอร์มหนังสือรับรองรายได้

4.3 เอกสารของผู้รับรองรายได้
สำเนาทะเบียนบ้าน          สำเนาบัตรข้าราชการ

 ผู้รับรองรายได้ คือ คนที่รับรองว่าอาชีพและรายได้ของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง เป็นจริงตามที่ระบุไว้ในแบบฟอร์ม  ไม่ต้องรับผิดชอบในหนี้สินที่นักศึกษากู้ และไม่มีชื่อปรากฎในสัญญาเงินกู้แต่อย่างใด

ผู้ที่มีสิทธิ์รับรองรายได้ของครอบครัว คือใคร ได้บ้าง ?
1. ข้าราชการปกครอง ระดับท้องถิ่น ได้แก่
ผู้ใหญ่บ้าน   กำนัน      ปลัดอำเภอ        นายอำเภอ      ผู้ว่าราชการจังหวัด
2. ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ได้แก่
ตำรวจ ยศ ตั้งแต่ พันตำรวจตรี ขึ้นไป       ทหารบก ยศ ตั้งแต่ พันตรี ขึ้นไป
ทหารเรือ ยศ ตั้งแต่ นาวาตรี ขึ้นไป          ทหารอากาศ ยศ.ตั้งแต่ นาวาอากาศตรี ขึ้นไป
3. ข้าราชการตั้งแต่ระดับ 5 ขี้นไป หรือเทียบเท่า ได้แก่
ข้าราชการพลเรือน  แพทย์ / พยาบาล    อื่น ๆ

ผู้ค้ำประกัน คือ ผู้ที่ต้องชำระหนี้แทนนักศึกษา กรณีนักศึกษาไม่ชำระหนี้ตามสัญญากู้ ซึ่งจะเป็น บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ซึ่งจะมีชื่อปรากฎในสัญญาเงินกู้


กองทุน กยศ. ให้กู้เงินแยกเป็น 2 ส่วน คือ

          1. กู้เป็นค่าเล่าเีรียน (คือ ค่าหน่วยกิต ค่าบำรุง ค่าธรรมเนียม ฯลฯ ที่สถานศึกษาเรียกเก็บ) จำนวนที่กู้ได้แบ่งเป็น
                 1.1 สายสังคม ได้แก่ คณะับริหารธุรกิจ คณะการบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  กู้ได้ตามหลักสูตร และที่ลงทะเบียนเรียนจริง แต่ไม่เกิน 60,000 บาท/ปีี
                 1.2 สายวิทย์ ได้แก่ คณะศิลปศาสตร์วิทยาศาสตร์ เฉพาะ สาขาเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาบูรณาการสุขภาพและความงาม คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ(เฉพาะสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ) กู้ได้ตามหลักสูตร และที่ลงทะเบียนเรียนจริง แต่ไม่เกิน 70,000 บาท/ปี
          2. กู้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพ เืดือนละ 2,200 บาท หรือปีละ 26,400 บาท

 

ศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เขตคลองเตย ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร 023821376  

 

FATAL [/home/khlongto/domains/khlongtoei-nfe.com/public_html/mojavi/mojavi-all-classes.php:1359] Non-static method LogManager::getInstance() should not be called statically, assuming $this from incompatible context