การศึกษาขั้นพื้นฐาน : โครงสร้างการเรียน/เกณฑ์การจบหลักสูตร

โครงสร้างการเรียน กศน.หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551


 การลงทะเบียนเรียน
  1. ประถม สามารถลงทะเบียนภาคเรียนละไม่เกิน 14 หน่วย ภาคเรียนสุดท้ายไม่เกิน 17 หน่วย ปกติเรียน 4 ภาคเรียน 2 ปี
  2. มัธยมศึกษาตอนต้น สามารถลงทะเบียนภาคเรียนละไม่เกิน 17 หน่วย ภาคเรียนสุดท้ายไม่เกิน 20 หน่วย ปกติเรียน 4 ภาคเรียน 2 ปี
  3. มัธยมศึกษาตอนต้น สามารถลงทะเบียนภาคเรียนละไม่เกิน 23  หน่วย ภาคเรียนสุดท้ายไม่เกิน 26 หน่วย ปกติเรียน 4 ภาคเรียน 2 ปี
เกณฑ์การจบหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
  
        1. ผ่านเกณฑ์การประเมินการเรียนรู้รายวิชาในแต่ละระดับการศึกษา ตามโครงสร้างหลักสูตร
               1.1.  ระดับประถมศึกษา ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต  วิชาบังคับ 36 หน่วยกิต วิชาเลิอก 12 หน่วยกิต
               1.2.  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ไม่น้อยกว่า 56 หน่วยกิต วิชาบังคับ 40 หน่วยกิต วิชาเลิอก 16 หน่วยกิต
               1.3.  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไม่น้อยกว่า 76 หน่วยกิต วิชาบังคับ 44 หน่วยกิต วิชาเลือก32 หน่วยกิต
         2.  ผ่านการประเมินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ( กพช) ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง
         3.  ผ่านการประเมินคุณธรรม ในระดับพอใช้ขึ้นไป
        4.  เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ
 


 
 

ศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เขตคลองเตย ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร 023821376  

 

FATAL [/home/khlongto/domains/khlongtoei-nfe.com/public_html/mojavi/mojavi-all-classes.php:1359] Non-static method LogManager::getInstance() should not be called statically, assuming $this from incompatible context