ครูสอนระดับมัธยมตอนต้น : นางสาวศรีวิไล ม่วงกลิ่น

 
นางสาวศรีวิไล   ม่วงกลิ่น
ครูศูนย์การเรียนชุมชน  แฟลต 18
ครูสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รายวิชาที่ลงทะเบียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 2 / 2557

o(‧'''‧)o      วิชาสุขศึกษา-พลศึกษา รหัส ทช21002  จำนวน 2 หน่วยกิต

(¯▽¯;)   วิชาคณิตศาสตร์  รหัส พค 21001  จำนวน  4  หน่วยกิต

<(‵^′)>     วิชาสังคมศึกษา  รหัส  สค 21001  จำนวน 3  หน่วยกิต

╭ (‵▽′)/ ╮ วิชาทักษะการพัฒนาอาชีพ  รหัส  อช21002  จำนวน  4หน่วยกิต

| (;¬_¬) | วิชาโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ รหัส ทร02006  จำนวน 3 หน่วยกิต แผนการลงทะเบียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

   1. วิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา พว21001 จำนวน  4 หน่วยกิต

 2. วิชาทักษะการเรียนรู้ รหัสวิชา ทร21001 จำนวน 5 หน่วยกิต

3.  วิชาภาษาไทย รหัสวิชาพท21001 จำนวน 4 หน่วยกิต

 4. วิชาช่องทางการพัฒนาอาชีพ รหัสวิชาอช21001 จำนวน 2 หน่วยกิต

 5.วิชาเศรษฐกิจพอเพียง รหัสวิชา ทช21001 จำนวน 1 หน่วยกิต

******
1. ใบงานวิชา ทักษะการเรียนรู้

2. ใบงานวิชา ภาษาไทย

3.ใบงานวิชา  เศรษฐกิจพอเพียง

4.ใบงานวิชา ช่องทางการพัฒนาอาชีพ

5.ใบงานวิชา วิทยาศาสตร์


*********************************************************************************************
แผนการลงทะเบียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556


 1. วิชาการพัฒนาแผนและโครงงานอาชีพ รหัสวิชา อช22001 จำนวน 3 หน่วยกิต

 2. วิชาภาษาอังกฤษ ฟัง - พูด รหัสวิชา พต22002  จำนวน 2 หน่วยกิต

 3.วิชาน้ำกับชีวิต รหัสวิชา พว02019   จำนวน 1 หน่วยกิต

 4. วิชาสภาวะโลกร้อน  รหัสวิชา พว02018 จำนวน 1 หน่วยกิต

 5. วิชาอาเซียนศึกษา รหัสวิชาสค02015  จำนวน 3 หน่วยกิต

******************************************************************************************
แผนการลงทะเบียน  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

1. วิชาศิลปศึกษา รหัสวิชา ทช21003 จำนวน 2 หน่วยกิต

2. วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน รหัสวิชา พต21001 จำนวน 4 หน่วยกิต

3.วิชาพัฒนาอาชีพให้มีความเข็มแข็ง รหัสวิชา21003 จำนวน 2 หน่วยกิต

4. วิชาการพัฒนาตนเองชุมชนสังคม รหัสวิชา สค21003 จำนวน 1 หน่วยกิต

5. วิชาศาสนาและหน้าที่พลเมือง รหัสวิชา สค21002 จำนวน 2 หน่วยกิต

6. วิชาภาษาอังกฤษอ่าน - เขียน รหัสวิชา พต22001 จำนวน 2 หน่วยกิต

7. วิชาเทคโนโลยีชีวภาพ รหัสวิชา พว02017 จำนวน 2 หน่วยกิต

*****************************************************************************************


 

ศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เขตคลองเตย ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร 023821376  

 

FATAL [/home/khlongto/domains/khlongtoei-nfe.com/public_html/mojavi/mojavi-all-classes.php:1359] Non-static method LogManager::getInstance() should not be called statically, assuming $this from incompatible context