การศึกษาขั้นพื้นฐาน : การสมัครเรียนกับ กศน. หลักสูตร,51

 

 

การสมัครเรียน กศน.

 

 คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน

ในการสมัครเป็นนักศึกษา กศน. ทั้ง 3 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติของนักศึกษา ดังนี้

1.อายุ 16 ปี ขึ้นไป หรือ จบการศึกษาภาคบังคับแล้ว( ม.3) หรือ ได้รับการยกเว้นจากเขตพื้นที่การศึกษา

2.ระดับประถมศึกษาไม่ต้องมีพื้นฐานความรู้ สามารถสมัครเรียนได้
3.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีวุฒิระดับประถมหรือเทียบเท่า
4.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีวุฒิระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า

 เปิดรับสมัครในช่วงเดือน เมษายน และเดือน ตุลาคม ของทุกปี
สถานที่รับสมัคร กศน.เขตคลองเตย ณ ชั้น 1 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาเอกมัย ท้องฟ้าจำลอง หรือศูนย์การเรียนชุมชน พื้นที่เขตคลองเตย ติดต่อสอบถาม 02-382-1376 เวลาราชการ
หลักฐานในการสมัครเรียน

1. ใบสมัครการเป็นนักศึกษา(รับ ณ วันที่สมัคร )
2. สำเนา ทะเบียนบ้าน  จำนวน 1 ฉบับ

3. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
4. หนังสือสำคัญแสดงวุฒิการศึกษาตัวจริงพร้อมสำเนา จำนวน 2 ฉบับ
5. รูปถ่ายขนาด 1นิ้ว จำนวน 2 รูป ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา (ถ่ายไว้ไม่เกิน เดือน)
6. สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ-สกุล/ทะเบียนสมรส ฯลฯ(ถ้ามีจำนวน ฉบับ
7. เอกสารสำเนาทุกฉบับต้องรับรองสำเนาถูกต้อง

 

ศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เขตคลองเตย ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร 023821376  

 

FATAL [/home/khlongto/domains/khlongtoei-nfe.com/public_html/mojavi/mojavi-all-classes.php:1359] Non-static method LogManager::getInstance() should not be called statically, assuming $this from incompatible context