บุคลากร : บุคลากรครู ข้าราชการ พนักงานราชการ


นายฐปนรรฆ์  ชุติชัยวิวัฒน์กุล
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.เขตคลองเตย
 


(นางรัชนี บุตรสอน)
 
ครู ผู้ช่วย


(นางสาวชนันพัฒน์ พลประเสริฐ)
ครูผู้ช่วย


 
  พนักงาน ราชการ
นางสาววรัทยา  อุราโรจน์
ตำแหน่ง ครูอาสาสมัคร กศน.
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบริหารทั่วไป
   
  นายวิทยา บุญรักษา
 ตำแหน่ง พนักงานราชการ
 ครู กศน.ตำบล แขวงคลองตัน
  นายสุรนาท ชูเชื้อ
ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิทยาศาสตรฺบัณฑิต
สาขาบริหารอุตสาหกรรม
  นางสาวรินรดา มิตยา
ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีศิลปศาสตร์บัณฑิต
สาขาการบริหารทั่วไป
  นางสาวอรวรรณ อนันตเสนา
ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาการตลาด
   นางสาวอมราลักษณ์  ศรีเพียรเอม
ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาการเงิน
   นางสาววราคณา  พงษ์เจริญ
 ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล
 วุฒิการศึกษา ปริญญตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต
 สาขา จิตวิทยา
  นายสุริยันต์ ราชตั้งใจ 
ตำแน่ง ครู กศน.ตำบล
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีครุศาสตร์บัณฑิต
สาขาพลศึกษา
  นางสาวพรพิมล เสเปรีย
ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี 
คณะคุรุศาสตร์
สาขาสังคมศึกษา
  นางสาววรวลัญช์  อนันต์พัฒนากุล
ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
   นางสาวพัชรินทร์  รัตนบุรี
 ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล
   นางสาวเรณู แป้นแก้ว
ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล
 
   
     นางสาวบุหลัน  ศรมณี
  ตำแหน่ง  ครู กศน.ตำบล
 

ศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เขตคลองเตย ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร 023821376  

 

FATAL [/home/khlongto/domains/khlongtoei-nfe.com/public_html/mojavi/mojavi-all-classes.php:1359] Non-static method LogManager::getInstance() should not be called statically, assuming $this from incompatible context